marți, 8 noiembrie 2011

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 210

STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 210
TERMENII ANGAJAMENTELOR DE AUDIT
(Aplicabil pentru auditarea situaţiilor financiare aferente perioadelor care încep cu sau după data de 15 decembrie 2004). Anexa 2 conţine amendamente de conformitate cu Standardul care devine aplicabil la o dată viitoare[1]

CUPRINS

Paragrafele
Introducere                                                                                                                1-4
Scrisorile de angajament                                                                                           5-9
Angajamente de audit recurente                                                                           10-11
Acceptarea unei modificări în angajament                                                           12-19
Anexa 1: Exemplu de scrisoare de angajament
Anexa 2: ISA 210 modificat ca rezultat al ISA 700 (Revizuit) – Aplicabil pentru auditarea situaţiilor financiare aferente perioadelor care încep cu sau după data de 15 decembrie 2005

Standardul Internaţional de Audit (ISA) 210 „Termenii angajamentelor de audit” trebuie citit în contextul trebuie citit în contextul „Prefeţei la Standardele Internaţionale de Control al Calităţii, Audit, Asigurare si Servicii Conexe”, care defineşte modul de aplicare si autoritatea ISA-urilor.


Introducere

1.        Scopul acestui Standard Internaţional de Audit (ISA) este de a stabili standarde şi de a furniza recomandări în privinţa:

(a)        Stabilirii unui acord cu clientul în ceea ce priveşte termenii angajamentului; şi

(b)       Răspunsului auditorului la o cerere înaintată de client pentru modificarea termenilor unui angajament de audit, obţinându-se astfel un grad mai scăzut de asigurare.

2.      Auditorul şi clientul trebuie să fie de acord în privinţa termenilor angaja­mentului. Termenii agreaţi de ambele părţi trebuie să fie prevăzuţi într-o scrisoare de angajament de audit sau într-o altă formă corespunzătoare de contract.

3.      Acest standard (ISA) intenţionează să ajute auditorul la întocmirea scrisorilor de angajament asociate cu auditul situaţiilor financiare. Recomandările se pot aplica, de asemenea, şi serviciilor conexe. Atunci când sunt oferite alte servicii, cum ar fi serviciile de natură fiscală, contabilă sau managerială, este mai potrivit să se întocmească scrisori de angajament separate.

4.      În unele ţări, obiectivul şi sfera unui angajament de audit, precum şi obligaţiile auditorului sunt stabilite prin lege. Chiar şi în acele situaţii auditorul poate considera necesară informarea clienţilor săi prin scrisori de angajament.

Scrisorile de angajament de audit

5.      Este atât în interesul clientului, cât şi al auditorului, ca acesta din urmă să trimită o scrisoare de angajament, de preferat înaintea începerii angajamentului, acest lucru ajutând la evitarea neînţelegerilor în ceea ce priveşte angajamentul. Scrisoarea de angajament documentează şi confirmă acceptarea de către auditor a numirii, a obiectivului şi sferei angajamentului de audit, a întinderii responsabilităţilor auditorului faţă de client şi a formei oricăror raportări.

Principalele puncte conţinute

6.      Forma şi conţinutul scrisorilor de angajament pot varia de la un client la altul, dar acestea vor include în general referiri la:

·         Obiectivul auditului situaţiilor financiare.
·         Responsabilitatea conducerii pentru întocmirea situaţiilor financiare.
·         Sfera angajamentului de audit, incluzând trimiteri la legislaţia în vigoare, la reglementări sau norme ale organismelor profesionale la care auditorul aderă.

·         Structura oricăror rapoarte sau a altei forme de comunicare a rezultatelor angajamentului.
 • Faptul că, datorită naturii testării şi altor limitări inerente ale unui angajament de audit, împreună cu limitările inerente ale oricărui sistem contabil şi de control intern, există un risc inevitabil ca unele denaturări semnificative să rămână nedescoperite.

 • Accesul nelimitat al auditorului la orice înregistrări, documentaţii şi alte informaţii solicitate în legătură cu auditul.

7.     De asemenea, auditorul poate dori să includă în scrisoarea de angajament următoarele:

 • Acorduri privind planificarea şi desfăşurarea auditului.
 • Faptul că se aşteaptă să primească din partea conducerii o confirmare scrisă privind declaraţiile făcute în legătură cu auditul.
 • Cererea adresată clientului de a confirma acceptarea termenilor angajamentului prin confirmarea primirii scrisorii de angajament.
 • Descrierea oricăror altor scrisori sau rapoarte pe care auditorul se aşteaptă să le emită către client.
 • Bazele pe care se calculează onorariile şi orice acorduri privind plata acestora.

8.      Atunci când este relevant, mai pot fi făcute următoarele precizări:

 • Acorduri privind implicarea altor auditori şi experţi în unele aspecte ale auditului.
 • Acorduri privind implicarea auditorilor interni şi a altor persoane din personalul clientului.
 • Acorduri ce trebuie realizate cu auditorul anterior, dacă acesta există, în cazul unui angajament de audit iniţial.
 • Orice limitare a răspunderii auditorului, atunci când există o asemenea posibilitate.
 • Referire la orice contracte adiţionale încheiate între auditor şi client.

Un exemplu de scrisoare de angajament este prezentat în anexă.

Auditul componentelor

9.      Atunci când auditorul unei entităţi-mamă este, în acelaşi timp, şi auditorul filialei, sucursalei sau diviziei (componentei) sale, factorii care influenţează decizia referitoare la necesitatea trimiterii unei scrisori de angajament separate pentru respectiva componentă includ următoarele:

 • Cine numeşte auditorul componentei.
 • Dacă este necesară emiterea unui raport de audit separat pentru componentă.
 • Cerinţele legale.
 • Volumul de muncă desfăşurat de alţi auditori.
 • Procentul deţinut de entitatea-mamă.
 • Gradul de independenţă al conducerii componentei.

Angajamente de audit recurente

10.    În cazul angajamentelor de audit recurente, auditorul trebuie să ia în considerare dacă circumstanţele reclamă ca termenii angajamentului să fie revizuiţi şi dacă este necesar să se reamintească clientului termenii existenţi ai angajamentului.

11.    Auditorul poate decide să nu trimită o nouă scrisoare de angajament de fiecare dată. Totuşi, trimiterea unei noi scrisori de angajament poate fi adecvată ţinând cont de următorii factori:

·         Orice indiciu al faptului că obiectivul şi sfera unui angajament de audit au fost greşit înţelese de client.
·         Orice termeni revizuiţi sau speciali ai angajamentului.
·         Orice modificare survenită recent la nivelul conducerii la vârf sau la nivelul celor responsabili cu guvernanţa
·         Orice modificare survenită recent la nivelul acţionariatului.
·         O schimbare semnificativă în ceea ce priveşte natura sau amploarea activităţii clientului.
·         Cerinţele legale sau reglementative.

Acceptarea unei modificări în angajament

12.    Un auditor căruia i se cere, înainte de finalizarea unui angajament, să modifice angajamentul astfel încât cel rezultat să furnizeze un nivel de certificare mai scăzut, trebuie să ia în considerare oportunitatea unei astfel de acţiuni.

13.    O cerere din partea clientului care vizează schimbarea de către auditor a angajamentului poate fi generată de o modificare a circumstanţelor care afectează necesitatea prestării serviciului, de o înţelegere greşită a naturii unui audit sau a serviciilor conexe solicitate iniţial sau de o restricţie asupra sferei angajamentului, fie impusă de către conducere, fie cauzată de împrejurări. Auditorul trebuie să considere cu multă atenţie motivele invocate în sprijinul cererii şi în special implicaţiile unei restricţii asupra sferei angajamentului de audit.

14.    O modificare survenită în împrejurările care afectează cerinţele entităţii sau o înţelegere eronată privind natura serviciului solicitat iniţial va fi, în mod normal, considerată drept bază rezonabilă pentru cererea de modificare a angajamentului. În contrast cu afirmaţia de mai sus, o modificare nu va fi considerată rezonabilă, dacă s-ar arăta că această modificare este asociată cu informaţii care sunt incorecte, incomplete sau în alt fel nesatisfăcătoare.

15.    Înainte de a fi de acord cu schimbarea unui angajament de audit într-un serviciu conex, un auditor care a fost angajat să efectueze un audit în conformitate cu ISA trebuie să ia în considerare, pe lângă observaţiile anterioare, orice implicaţii legale sau contractuale ale schimbării.

16.   Dacă auditorul concluzionează că există o justificare rezonabilă pentru schimbarea angajamentului şi dacă activitatea de audit este conformă cu cerinţele ISA aplicabile angajamentului schimbat, raportul emis va fi cel potrivit pentru termenii revizuiţi ai angajamentului. Pentru a evita derutarea cititorului, raportul nu va conţine referiri la:

(a)        Angajamentul iniţial; sau

(b)       Orice proceduri care ar fi putut să fie efectuate în angajamentul iniţial, excepţie făcându-se acolo unde angajamentul este schimbat într-un angajament privind proceduri agreate şi, astfel, referirile la procedurile efectuate reprezintă o parte normală a raportului.

17.   În cazul în care termenii angajamentului sunt modificaţi, auditorul şi clientul trebuie să fie de acord cu noii termeni ai angajamentului.

18.   Auditorul nu trebuie să fie de acord cu o schimbare a angajamentului în cazul în care nu există nici o justificare rezonabilă a unei asemenea acţiuni. Un exemplu în acest sens poate fi un angajament de audit în care auditorul se află în imposibilitatea de a obţine suficiente probe de audit adecvate privind creanţele, iar clientul cere ca angajamentul să fie schimbat într-un angajament de revizuire pentru a evita o opinie de audit calificată (cu rezerve) sau imposibilitatea auditorului de a exprima o opinie.

19.   Dacă auditorul se află în incapacitatea de a fi de acord cu o schimbare de angajament şi nu i se permite să continue angajamentul iniţial, auditorul trebuie să se retragă şi să aprecieze dacă există orice obligaţie, contractuală sau de alt fel, de a raporta altor părţi, cum ar fi celor responsabili cu guvernanţa sau acţionarilor, circumstanţele care au dus la retragerea sa.

Perspectiva sectorului public

1.      Scopul scrisorii de angajament este de a informa entitatea auditată cu privire la natura angajamentului şi de a clarifica responsabilităţile ce revin părţilor implicate. Legislaţia şi reglementările care guvernează misiunile de audit în sectorul public autorizează, în general, numirea unui auditor al sectorului public şi, din acest motiv, folosirea scrisorilor de angajament poate să nu fie o practică larg răspândită. Cu toate acestea o scrisoare care stabileşte natura angajamentului sau recunoaşte un angajament care nu este indicat în mandatul legislativ poate fi folositoare ambelor părţi. Auditorii sectorului public trebuie să acorde o atenţie deosebită emiterii scrisorilor de angajament, atunci când efectuează un audit.

2.      Paragrafele de la 12 la 19 ale acestui ISA tratează activitatea pe care o poate desfăşura un auditor al sectorului public, atunci când există încercări de a schimba un angajament de audit într-unul care furnizează un nivel mai scăzut de certificare. În legislaţia referitoare la sectorul public pot exista cerinţe specifice care guvernează mandatul de audit; de exemplu, în cazul în care conducerea (incluzând şeful de departament) încearcă să limiteze sfera unui angajament de audit, auditorului i se poate cere să raporteze direct unui ministru, legislativului sau publicului.

Anexa 1

Exemplu de scrisoare de angajament pentru efectuarea unui audit

Scrisoarea următoare, împreună cu consideraţiile prezentate în acest ISA, poate fi folosită ca un ghid care va avea nevoie de unele modificări pentru a se putea aplica circumstanţelor şi cerinţelor individuale.

Către Consiliul de Administraţie sau reprezentanţilor adecvaţi ai conducerii la vârf:

Dumneavoastră aţi cerut ca noi să efectuăm auditul bilanţului societăţii . . . . . . . . . . . . la data . . . . . . . ., precum şi al contului de profit şi pierdere şi situaţiei fluxurilor de trezorerie pentru exerciţiul financiare care se încheie la această dată. Suntem încântaţi să vă confirmăm acceptarea acestui angajament prin conţinutul acestei scrisori. Auditul pe care îl vom efectua va avea ca obiectiv exprimarea unei opinii din partea noastră asupra situaţiilor financiare.

Noi ne vom desfăşura activitatea de audit în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit (sau cu referire la practici sau standarde naţionale relevante). Acele standarde cer ca noi să planificăm şi să efectuăm auditul, cu scopul de a obţine o asigurare rezonabilă că situaţiile financiare nu conţin denaturări semnificative. Un audit include examinarea, pe bază de teste, a dovezilor privind valorile şi prezentările de informaţii din situaţiile financiare. De asemenea, un audit include evaluarea principiilor contabile folosite şi a estimărilor semnificative efectuate de către conducere, precum şi evaluarea prezentării generale a situaţiilor financiare.

Datorită caracteristicii de test şi a altor limitări inerente ale oricărui sistem contabil şi de control intern, există un risc inevitabil ca unele denaturări semnificative să rămână nedescoperite.

Pe lângă raportul nostru asupra situaţiilor financiare, estimăm că vă putem oferi o scrisoare separată privind orice carenţă semnificativă a sistemului contabil şi de control intern care ne atrage atenţia.

Vă reamintim că responsabilitatea pentru întocmirea situaţiilor financiare, incluzând prezentarea adecvată a acestora, este a conducerii societăţii. Aceasta include menţinerea înregistrărilor contabile adecvate şi controlul intern, selectarea şi aplicarea politicilor contabile şi supravegherea siguranţei activelor societăţii. Ca parte a procesului de audit vom cere din partea conducerii confirmarea scrisă privind declaraţiile făcute nouă în legătură cu auditul.

Aşteptăm cu nerăbdare o colaborare deplină cu echipa dumneavoastră şi credem că aceasta ne va pune la dispoziţie orice înregistrări, documentaţii şi alte informaţii care ne vor fi necesare în efectuarea auditului. Onorariul nostru, care va fi facturat pe măsură ce ne desfăşurăm activitatea, se calculează pe baza timpului necesitat de către personalul alocat pentru angajament, plus cheltuieli ce vor fi decontate pe măsură ce vor fi efectuate. Ratele orare individuale variază în funcţie de gradul de responsabilitate implicat şi de experienţa şi aptitudinile necesare.

Această scrisoare va rămâne valabilă pentru anii următori, cu excepţia cazurilor când va fi încheiată, schimbată sau înlocuită.

Vă rugăm să semnaţi şi să returnaţi exemplarul ataşat acestei scrisori pentru a ne arăta că scrisoarea este conformă cu înţelegerea dumneavoastră în legătură cu organizarea auditului pe care îl vom efectua asupra situaţiilor financiare.
XYZ & Co.
S-a luat la cunoştinţă în
numele societăţii ABC
de către


(semnătura)
. . . . . . . . . . . . . .
Numele şi funcţia
Data


Anexa 2

ISA 210 modificat ca rezultat al ISA 700 (Revizuit) – Aplicabil pentru auditarea situaţiilor financiare aferente perioadelor care încep cu sau după data de 15 decembrie 2005.

ISA 700 (Revizuit) „Raportul auditorului independent asupra unui set complet de situaţii financiare cu scop general” emis în decembrie 2004 şi aplicabil pentru rapoartele de audit emise la sau după data de 31 decembrie 2006 a dus la necesitatea efectuării unor modificări în ISA 210 în vederea asigurării conformităţii. ISA 210 modificat prezentat în cele ce urmează este aplicabil pentru auditarea situaţiilor financiare aferente perioadelor care încep cu sau după data de 15 decembrie 2005.

Introducere

2.        Scopul acestui Standard Internaţional de Audit (ISA) este de a stabili standarde şi de a furniza recomandări în privinţa:

(a)     Stabilirii unui acord cu clientul în ceea ce priveşte termenii angajamentului; şi

(b)     Răspunsului auditorului la o cerere înaintată de client pentru modificarea termenilor unui angajament de audit, obţinându-se astfel un grad mai scăzut de asigurare.

2.      Auditorul şi clientul trebuie să fie de acord în privinţa termenilor angaja­mentului.
Termenii agreaţi de ambele părţi trebuie să fie prevăzuţi într-o scrisoare de angajament de audit sau într-o altă formă corespunzătoare de contract.

3.        Acest standard (ISA) intenţionează să ajute auditorul la întocmirea scrisorilor de angajament asociate cu auditul situaţiilor financiare.

4.        În unele ţări, obiectivul şi sfera unui angajament de audit, precum şi obligaţiile auditorului sunt stabilite prin lege. Chiar şi în acele situaţii auditorul poate considera necesară informarea clienţilor săi prin scrisori de angajament.


Scrisorile de angajament de audit

5.      Este atât în interesul clientului, cât şi al auditorului, ca acesta din urmă să trimită o scrisoare de angajament, de preferat înaintea începerii angajamentului, acest lucru ajutând la evitarea neînţelegerilor în ceea ce priveşte angajamentul. Scrisoarea de angajament documentează şi confirmă acceptarea de către auditor a numirii, a obiectivului şi sferei angajamentului de audit, a întinderii responsabilităţilor auditorului faţă de client şi a formei oricăror raportări.

6.      Forma şi conţinutul scrisorilor de angajament pot varia de la un client la altul, dar acestea vor include în general referiri la:

·         Obiectivul auditului situaţiilor financiare.
·         Responsabilitatea conducerii pentru întocmirea situaţiilor financiare, aşa cum este descris în ISA 200 „Obiectivele şi principiile generale care guvernează auditul situaţiilor financiare”.
·         Cadrul de raportare financiară adoptat de către conducere în întocmirea situaţiilor financiare, respectiv cadrul de raportare financiară aplicabil.
·         Sfera angajamentului de audit, incluzând trimiteri la legislaţia în vigoare, la reglementări sau norme ale organismelor profesionale la care auditorul aderă.

·         Structura oricăror rapoarte sau a altei forme de comunicare a rezultatelor angajamentului.
 • Faptul că, datorită naturii testării şi altor limitări inerente ale unui angajament de audit, împreună cu limitările inerente ale oricărui sistem contabil şi de control intern, există un risc inevitabil ca unele denaturări semnificative să rămână nedescoperite.

 • Accesul nelimitat al auditorului la orice înregistrări, documentaţii şi alte informaţii solicitate  în legătură cu auditul.

7.     De asemenea, auditorul poate dori să includă în scrisoarea de angajament următoarele:

 • Aranjamentele referitoare la planificarea auditului.
 • Faptul că se aşteaptă să primească din partea conducerii o confirmare scrisă privind declaraţiile făcute în legătură cu auditul.
 • Cererea adresată clientului de a confirma acceptarea termenilor angajamentului prin confirmarea primirii scrisorii de angajament.
 • Descrierea oricăror altor scrisori sau rapoarte pe care auditorul se aşteaptă să le emită către client.
 • Bazele pe care se calculează onorariile şi orice acorduri privind plata acestora.

8.      Atunci când este relevant, mai pot fi incluse şi următoarele puncte:

 • Acorduri privind implicarea altor auditori şi experţi în unele aspecte ale auditului.
 • Acorduri privind implicarea auditorilor interni şi a altor persoane din personalul clientului.
 • Acorduri ce trebuie realizate cu auditorul anterior, dacă acesta există, în cazul unui angajament de audit iniţial.
 • Orice limitare a răspunderii auditorului, atunci când există o asemenea posibilitate.
 • Referire la orice alte contracte încheiate între auditor şi client.

Un exemplu de scrisoare de angajament este prezentat în anexă.

Auditul componentelor

9.      Atunci când auditorul unei entităţi-mamă este, în acelaşi timp, şi auditorul filialei, sucursalei sau diviziei (componentei) sale, factorii care influenţează decizia referitoare la necesitatea trimiterii unei scrisori de angajament separate pentru respectiva componentă includ următoarele:

 • Cine numeşte auditorul componentei.
 • Dacă este necesară emiterea unui raport de audit separat pentru componentă.
 • Cerinţele legale.
 • Volumul de muncă desfăşurat de alţi auditori.
 • Procentul deţinut de entitatea-mamă.
 • Gradul de independenţă al conducerii componentei.

Acordul privind cadrul de raportare financiară aplicabil

10. Termenii angajamentului trebuie să identifice cadrul de raportare financiară aplicabil.

11. Aşa cum se arată în ISA 200, acceptabilitatea cadrului de raportare financiară adoptat de către conducere în întocmirea situaţiilor financiare va depinde de natura entităţii şi de obiectivul situaţiilor financiare. În unele cazuri, obiectivul situaţiilor financiare va fi acela de a răspunde nevoilor comune de informaţii ale unei largi diversităţi de utilizatori; în alte cazuri, obiectivul va fi acela de a răspunde nevoilor unor anume utilizatori.

12. ISA 200 descrie cadrele de raportare financiară care sunt presupuse a fi acceptabile pentru situaţiile financiare cu scop general. Cerinţele de natură legislativă şi reglementativă identifică deseori cadrul de raportare financiară aplicabil în cazul situaţiilor financiare cu scop general. În majoritatea cazurilor, cadrul de raportare financiară aplicabil va fi definit de către organizaţia de standardizare care este autorizată sau recunoscută să elaboreze standarde în jurisdicţia în care este înregistrată sau îşi desfăşoară activitatea entitatea.

13. Un auditor trebuie să accepte un angajament de auditare a situaţiilor financiare doar atunci când auditorul ajunge la concluzia că este acceptabil acel cadru de raportare financiară adoptat de către conducere sau când este cerut prin lege sau alte reglementări. Atunci când legea sau reglementările cer utilizarea unui cadru de raportare financiară pentru situaţiile financiare cu scop general pe care auditorul le consideră a fi inacceptabile, auditorul trebuie să accepte angajamentul doar dacă deficienţele existente în acel cadru pot fi explicate în mod corespunzător pentru a se evita ca utilizatorii să fie induşi în eroare.

14. Fără un cadru de raportare financiară acceptabil, conducerea nu are o bază corespunzătoare pentru întocmirea situaţiilor financiare iar auditorul nu dispune de criteriile potrivite pentru evaluarea situaţiilor financiare ale societăţii. În aceste cazuri, exceptând situaţia în care utilizarea cadrului  de raportare financiară este cerută prin lege sau alte reglementări, auditorul încurajează conducerea să rezolve deficienţele din cadrul de raportare financiară sau să adopte un alt cadru de raportare financiară care este acceptabil. Atunci când utilizarea cadrului  de raportare financiară este cerută prin lege sau alte reglementări iar conducerea nu are altă opţiune decât să adopte acest cadru, auditorul acceptă angajamentul doar dacă deficienţele existente pot fi explicate într-o manieră corespunzătoare pentru a se evita ca utilizatorii să fie induşi în eroare, vezi ISA 701 701 „Modificări la raportul auditorului independent” paragraful 5 şi, exceptând cazul în care este cerut prin lege sau alte reglementări să procedeze astfel, nu exprimă opinia asupra situaţiilor financiare folosind termenii „dau o imagine fidelă şi corectă” sau „sunt prezentate corect, în toate aspectele semnificative” în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil.

15. Când auditorul acceptă un angajament care implică un cadru de raportare financiară aplicabil care nu este stabilit de către o organizaţie care este autorizată sau recunoscută să emită standarde pentru situaţiile financiare cu scop general ale anumitor tipuri de entităţi, auditorul se poate confrunta cu deficienţe ale acelui cadru care nu au fost anticipate în momentul iniţial de acceptare a angajamentului şi care să indice că acel cadru nu este acceptabil pentru situaţiile financiare cu scop general. În aceste situaţii, auditorul va discuta cu conducerea atât deficienţele, cât şi modalitatea de abordare a acestor deficienţe. Dacă deficienţele duc la obţinerea unor situaţii financiare care sunt eronate şi daca se ajunge cu conducerea la un acord cu privire la adoptarea altui cadru de raportare financiară care să fie acceptabil, auditorul va face referire la modificarea cadrului de raportare financiară într-o nouă scrisoare de angajament. În cazul în care conducerea refuză să adopte un alt cadru de raportare financiară, auditorul va menţiona în raportul de audit impactul deficienţelor, vezi ISA 701.

Angajamente de audit recurente

16.    În cazul angajamentelor de audit recurente, auditorul trebuie să ia în considerare dacă circumstanţele reclamă ca termenii angajamentului să fie revizuiţi şi dacă este necesar să se reamintească clientului termenii existenţi ai angajamentului.

17.    Auditorul poate decide să nu trimită o nouă scrisoare de angajament de fiecare dată. Totuşi, trimiterea unei noi scrisori de angajament poate fi adecvată ţinând cont de următorii factori:

·         Orice indiciu al faptului că obiectivul şi sfera unui angajament de audit au fost greşit înţelese de client.
·         Orice termeni revizuiţi sau speciali ai angajamentului.
·         Orice modificare survenită recent la nivelul conducerii la vârf sau la nivelul celor responsabili cu guvernanţa
·         Orice modificare survenită recent la nivelul acţionariatului.
·         O schimbare semnificativă în ceea ce priveşte natura sau amploarea activităţii clientului.
·         Cerinţele legale sau reglementative.
·         O modificare a cadrul de raportare financiară adoptată de către conducere în întocmirea situaţiilor financiare (după cum s-a menţionat în paragraful 15).

Acceptarea unei modificări în angajament

18.    Un auditor căruia i se cere, înainte de finalizarea unui angajament, să modifice angajamentul astfel încât cel rezultat să furnizeze un nivel de asigurare mai scăzut, trebuie să ia în considerare oportunitatea unei astfel de acţiuni.

19.    O cerere din partea clientului care vizează schimbarea de către auditor a angajamentului poate fi generată de o modificare a circumstanţelor care afectează necesitatea prestării serviciului, de o înţelegere greşită a naturii unui audit sau a serviciilor conexe solicitate iniţial sau de o restricţie asupra sferei angajamentului, fie impusă de către conducere, fie cauzată de împrejurări. Auditorul trebuie să considere cu multă atenţie motivele invocate în sprijinul cererii şi în special implicaţiile unei restricţii asupra sferei angajamentului de audit.

20.    O modificare survenită în împrejurările care afectează cerinţele entităţii sau o înţelegere eronată privind natura serviciului solicitat iniţial va fi, în mod normal, considerată drept bază rezonabilă pentru cererea de modificare a angajamentului. În contrast cu afirmaţia de mai sus, o modificare nu va fi considerată rezonabilă, dacă s-ar arăta că această modificare este asociată cu informaţii care sunt incorecte, incomplete sau în alt fel nesatisfăcătoare.

21.    Înainte de a fi de acord cu schimbarea unui angajament de audit într-un serviciu conex, un auditor care a fost angajat să efectueze un audit în conformitate cu ISA trebuie să ia în considerare, pe lângă observaţiile anterioare, orice implicaţii legale sau contractuale ale schimbării.

22.   Dacă auditorul concluzionează că există o justificare rezonabilă pentru schimbarea angajamentului şi dacă munca de audit efectuată este conformă cu cerinţele ISA aplicabile angajamentului schimbat, raportul emis va fi cel potrivit pentru termenii revizuiţi ai angajamentului. Pentru a evita derutarea cititorului, raportul nu va conţine referiri la:

(c)        Angajamentul iniţial; sau

(d)       Orice proceduri care ar fi putut să fie efectuate în angajamentul iniţial, excepţie făcându-se acolo unde angajamentul este schimbat într-un angajament privind proceduri agreate şi, astfel, referirile la procedurile efectuate reprezintă o parte normală a raportului.

23.   În cazul în care termenii angajamentului sunt modificaţi, auditorul şi clientul trebuie să fie de acord cu noii termeni ai angajamentului.

24.   Auditorul nu trebuie să fie de acord cu o schimbare a angajamentului în cazul în care nu există nici o justificare rezonabilă a unei asemenea acţiuni. Un exemplu în acest sens poate fi un angajament de audit în care auditorul se află în imposibilitatea de a obţine suficiente probe de audit adecvate privind creanţele, iar clientul cere ca angajamentul să fie schimbat într-un angajament de revizuire pentru a evita o opinie de audit calificată (cu rezerve) sau imposibilitatea auditorului de a exprima o opinie.

25.   Dacă auditorul se află în incapacitatea de a fi de acord cu o schimbare de angajament şi nu i se permite să continue angajamentul iniţial, auditorul trebuie să se retragă şi să aprecieze dacă există orice obligaţie, contractuală sau de alt fel, de a raporta altor părţi, cum ar fi celor responsabili cu guvernanţa sau acţionarilor, circumstanţele care au dus la retragerea sa.

Data intrării în vigoare

26. Acest ISA este aplicabil pentru auditarea situaţiilor financiare aferente perioadelor care încep cu sau după data de 15 decembrie 2005


Perspectiva sectorului public

1.      Scopul scrisorii de angajament este de a informa entitatea auditată cu privire la natura angajamentului şi de a clarifica responsabilităţile ce revin părţilor implicate. Legislaţia şi reglementările care guvernează misiunile de audit în sectorul public autorizează, în general, numirea unui auditor al sectorului public şi, din acest motiv, folosirea scrisorilor de angajament poate să nu fie o practică larg răspândită. Cu toate acestea o scrisoare care stabileşte natura angajamentului sau recunoaşte un angajament care nu este indicat în mandatul legislativ poate fi folositoare ambelor părţi. Auditorii sectorului public trebuie să acorde o atenţie deosebită emiterii scrisorilor de angajament, atunci când efectuează un audit.

2.      Paragrafele de la 18 la 25 ale acestui ISA tratează activitatea pe care o poate desfăşura un auditor al sectorului public, atunci când există încercări de a schimba un angajament de audit într-unul care furnizează un nivel mai scăzut de asigurare. În legislaţia referitoare la sectorul public pot exista cerinţe specifice care guvernează mandatul de audit; de exemplu, în cazul în care conducerea (incluzând şeful de departament) încearcă să limiteze sfera unui angajament de audit, auditorului i se poate cere să raporteze direct unui ministru, legislativului sau publicului.


Anexă

Exemplu de scrisoare de angajament

În continuare este prezentat un exemplu de scrisoare de angajament pentru un audit al situaţiilor financiare cu scop general întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară. Această scrisoare, împreună cu consideraţiile prezentate în acest ISA, va fi folosită ca un ghid, şi va trebui modificată în funcţie de circumstanţele şi cerinţele individuale.

Către Consiliul de Administraţie sau reprezentanţilor adecvaţi ai conducerii la vârf:

Dumneavoastră aţi cerut ca noi să efectuăm auditul situaţiilor financiare ale societăţii . . . . . . . . . . . ., care conţin bilanţul la data . . . . . . . ., contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de trezorerie pentru exerciţiul financiar care se încheie la această dată, precum şi un rezumat al politicilor contabile semnificative şi alte note explicative. Suntem încântaţi să vă confirmăm acceptarea şi înţelegerea noastră în ce priveşte acest angajament prin conţinutul acestei scrisori. Auditul pe care îl vom efectua va avea ca obiectiv exprimarea unei opinii din partea noastră asupra situaţiilor financiare.

Auditul nostru va fi efectuat în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit. Acele standarde cer ca noi să respectăm cerinţele de etică şi să planificăm şi să efectuăm auditul  astfel încât să obţinem o asigurare rezonabilă că situaţiile financiare nu conţin denaturări semnificative. Un audit implică aplicarea de proceduri în vederea obţinerii de probe de audit cu privire la valorile şi prezentările de informaţii din situaţiile financiare. Procedurile selectate depind de raţionamentul auditorului, inclusiv evaluarea riscului existenţei de denaturări semnificative în situaţiile financiare provenite din fraudă sau eroare. Un audit include, de asemenea, evaluarea conformităţii politicilor contabile folosite şi a rezonabilităţii estimărilor contabile efectuate de către conducere, precum şi evaluarea prezentării generale a situaţiilor financiare.

Datorită caracteristicii de test şi a altor limitări inerente ale oricărui sistem contabil şi de control intern, există un risc inevitabil ca unele denaturări semnificative să rămână nedescoperite.

Atunci când am efectuat evaluarea riscului, am considerat controlul intern relevant pentru întocmirea situaţiilor financiare de către societate pentru a putea defini procedurile de audit care sunt corespunzătoare în circumstanţele date, dar nu în scopul exprimării unei opinii asupra eficacităţii controlului intern din cadrul societăţii. Totuşi, vă vom furniza o scrisoare separată referitoare la orice deficienţe semnificative în structurarea sau implementarea controlului intern  în raportarea financiară de care am luat cunoştinţă pe parcursul auditării situaţiilor financiare. [2]

Vă reamintim că responsabilitatea pentru întocmirea situaţiilor financiare care prezintă în mod corect poziţia financiară, performanţele financiare şi fluxurile de trezorerie ale societăţii în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară este a conducerii societăţii. Raportul nostru de audit va explica faptul că responsabilitatea pentru întocmirea şi corecta prezentare a situaţiilor financiare în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil revine conducerii societăţii, iar această responsabilitate include:

·         Structurarea, implementarea şi menţinerea controlului intern relevant pentru întocmirea situaţiilor financiare care nu conţin denaturări provenite din fraudă sau eroare;
·         Selectarea şi aplicarea politicilor contabile corespunzătoare; şi
·         Efectuarea de estimări contabile care sunt conforme cu circumstanţele.

Ca parte a procesului nostru de audit, vom solicita din partea conducerii confirmări scrise cu privire la declaraţiile ce ne-au fost date în legătură cu auditul.

Aşteptăm cu nerăbdare o colaborare deplină cu echipa dumneavoastră şi credem că aceasta ne va pune la dispoziţie orice înregistrări, documentaţii şi alte informaţii care ne vor fi necesare în efectuarea auditului.

[Se vor introduce orice alte informaţii suplimentare referitoare la onorarii şi modalităţile de facturare, după caz].

Vă rugăm să semnaţi şi să returnaţi exemplarul ataşat acestei scrisori pentru a ne arăta că scrisoarea este conformă cu înţelegerea dumneavoastră în legătură cu organizarea auditului pe care îl vom efectua asupra situaţiilor financiare.
XYZ & Co.
S-a luat la cunoştinţă în
numele societăţii ABC
de către


(semnătura)
. . . . . . . . . . . . . .
Numele şi funcţia
Data[1]  ISA 315 „Înţelegerea entităţii şi a mediului său şi evaluarea riscurilor de eroare semnificativă”, ISA 330 „Procedurile auditorilor ca răspuns la riscurile evaluate” şi ISA 500 „Dovezi de audit” au dus la apariţia modificărilor la ISA 210 în vederea asigurării conformităţii. Modificările vizând asigurarea conformităţii sunt aplicabile pentru auditarea situaţiilor financiare aferente perioadelor care încep cu sau după data de 15 decembrie 2004 şi au fost incluse în textul ISA 210.
ISA 700 (Revizuit) „Raportul auditorului independent asupra unui set complet de situaţii financiare cu scop general” a determinat şi el introducerea unor modificări în ISA 210 vederea asigurării conformităţii. Aceste modificări sunt aplicabile pentru auditarea situaţiilor financiare aferente perioadelor care încep cu sau după data de 15 decembrie 2005. Textul modificat al ISA 210 este prezentat în Anexa 2 la prezentul ISA.


[2] În unele jurisdicţii, auditorul poate avea responsabilitatea de a raporta separat cu privire la controlul intern al entităţii. În aceste circumstanţe, auditorul raportează în acest sens conform cerinţelor din jurisdicţia respectivă. În acest caz, este posibil ca menţiunea din raportul auditorului asupra situaţiilor financiare referitoare la faptul că auditorul nu a luat în considerare auditul intern în scopul exprimării unei opinii cu privire la controlul intern al societăţii să nu mai fie aplicabilă.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu